03 juni 2024

7 minuten

Privacyverklaring Embridge

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van je persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij je persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

“Embridge” verwijst in deze tekst naar volgende vennootschappen:

 • M-tech Group NV, Esplanade 1/16, 1020 Brussel, 0466.169.528 - met vestigingen te Hasselt, Brussel en Gent
 • M-tech Omgeving BV, Esplanade 1 / 16, 1020 Brussel, 0466.839.521 – met vestigingen te Hasselt, Brussel en Gent
 • M-tech Wallonie SRL, Esplanade 1 / 16, 1020 Brussel, 0461.941.021 – met vestigingen te Namen en Hasselt
 • Feryn Milieuconsulenten BV, Desselgemstraat 75, 8540 Deerlijk, 0449.547.191 – met vestiging te Deerlijk
 • M-tech Nederland bv, Willem II singel 42, NL-6041 HT Roermond, KvK-nummer 13036743

De betrokken gegevens worden verwerkt door Embridge. Embridge wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Embridge instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je zich bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot:

Functionaris voor Gegevensbescherming

Embridge                                                                    Embridge

Esplanade 1 / 16                                                         Willem II singel 42

1020 Brussel                                                               6041 HT Roermond

+32 11 22 32 40                                                         +31 475 42 01 91

info@embridge.be                                                     info@embridge.nl

Waarom en hoe verwerken we je gegevens?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen medewerkers zijn van Embridge en waarvan Embridge persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die Embridge over je verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we je gegevens verwerken:

 • Als (toekomstige) klant vragen we je contactgegevens, identificatiegegevens, en facturatiegegevens op om een offerte te kunnen opmaken en de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden ook gedeeld met de bevoegde instanties in je dossier.
 • Als leverancier vragen we je contactgegevens, identificatiegegevens, en facturatiegegevens op om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Als je het contactformulier invult op deze website, vragen we je contactgegevens om je bericht te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.
 • Als je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaats worden om de website naar behoren te laten functioneren. Je gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft.
 • Als je zich inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we je contactgegevens bij om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. We geven deze gegevens niet door aan externen. Je kan je op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief zelf waarna we je gegevens onmiddellijk verwijderen.
 • Wanneer je solliciteert voor een vacature bij onze organisatie, dan worden je persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden verwijderd binnen de 4 weken na de sollicitatie, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent om de gegevens langer bij te houden in functie van potentiële latere vacatures. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch verwerkt buiten de Europees Economische Ruimte.

Met wie delen we je gegevens?

Embridge deelt je persoonsgegevens binnen de voormelde ondernemingen. Embridge deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • De doorgifte noodzakelijk is voor de dienstverlening:
 • Embridge daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen;
 • Embridge hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure;
 • Embridge hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Embridge doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus, tools en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Embridge erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Embridge gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een eventuele verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Embridge dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Embridge de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in ons cookiebeleid.

Hoe lang houden wij je gegevens bij?

Embridge bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij (i) een langere bewaartermijn nodig is bij het oplossen van geschillen of (ii) als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Tenzij hierboven anders bepaald, houden wij je gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te prospecteren, kunnen we je tot twee jaar na je laatste contact contacteren.

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Je rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

 • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in je gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen je gegevens tijdelijk niet te verwerken tot je gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van je gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van je gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij je gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Recht op bezwaar: je heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdracht van je gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan je rechten uitoefenen per post of door een e-mail te sturen naar info@embridge.be of naar info@embridge.nl. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Embridge meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Embridge heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Embridge je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Embridge.

Embridge zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Embridge een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Embridge het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Embridge je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Embridge waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Klachten

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Embridge niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij:

BE: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be

NL: Autoriteit Persoonsgegevens, via het formulier op:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Disclaimer

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op de website van Embridge staan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Embridge sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.