03 juni 2024

Jeroen van Venrooij

Jeroen van Venrooij

2 minuten

Een QuickScan? Zo gaat dat in zijn werk

Ben je van plan om binnenkort te beginnen met een omvangrijk multidisciplinair project? Het is van essentieel belang om zorgvuldig te controleren of je voldoet aan alle vereiste vergunningen en regelgeving.

Onderzoeken

Adobe Stock 128145247

Vergunningen QuickScan

Bij grootschalige projecten spelen vergunningen en regelgeving een cruciale rol. Wij voeren een grondige QuickScan uit om in kaart te brengen welke vergunningen en onderzoeken vereist zijn voor het project. Hierbij analyseren we onder andere welke milieu- en omgevingsplantechnische vergunningen aangevraagd moeten worden, of er een aanlegvergunning vereist is, en of er meldings- of vergunningplicht bestaat op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op basis van deze QuickScan verstrekken wij advies en bieden we ondersteuning bij het opstellen van een gedegen plan. De vervolgstappen kunnen onder meer het uitvoeren van verplichte QuickScans en/of nader onderzoek omvatten.

Milieu hygiënische QuickScan

Bij de implementatie van de Omgevingswet is bodemonderzoek vereist voor bepaalde milieubelastende activiteiten. Een fundamenteel onderdeel hiervan is het uitvoeren van een historisch vooronderzoek volgens de norm NEN 5725. Voordat de werkzaamheden van start gaan, moet worden vastgesteld of er aanwijzingen zijn dat zich op de werklocatie stoffen bevinden in concentraties die de veiligheid en gezondheid van werknemers, derden en/of het milieu kunnen schaden. Hiervoor wordt een vooronderzoek naar aanwezige verontreinigingen uitgevoerd, met als doel bodeminformatie te verkrijgen die nodig is om de veiligheids- en arbeidshygiënische risico's te beoordelen.

Het doel van dit onderzoek is om zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen over het historisch en huidig gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving. Bronnen die hierbij worden geraadpleegd, omvatten onder andere bouw- en milieudossiers, historische kaarten, bodeminformatiesystemen, luchtfoto's en mondelinge informatie van betrokkenen. Het resulterende onderzoeksrapport moet beschikbaar zijn op de projectlocatie.

Flora en Fauna QuickScan

De Omgevingswet bepaalt dat bij bouw- of verbouwprojecten geen negatieve effecten mogen optreden voor beschermde planten- en diersoorten. Bij het aanvragen van een vergunning zal de gemeente vaak vragen om een QuickScan natuurwaarden, maar wat houdt dit precies in?

De procedure begint met een bureaustudie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een actuele database (NDFF) en gegevens uit natuuratlassen. Hiermee wordt ingeschat of er beschermde soorten in de nabijheid van het project voorkomen. De opgestelde inventarisatie van beschermde planten en dieren op de projectlocatie vormt de basis voor het veldonderzoek. Onze ecoloog onderzoekt of er sprake is van een essentieel leefgebied voor de betreffende soorten. Na de QuickScan volgt een advies over eventueel benodigde vervolgstappen.

Een nader onderzoek wordt eveneens door een ecoloog uitgevoerd en richt zich op specifieke soorten. Het uitvoeren van deze vervolgstap is echter afhankelijk van het seizoen.

Meer info over een QuickScan voor jouw project?

Neem contact op met Embridge voor een vrijblijvend eerste advies.